Useimmin kysytyt kysymykset

 

Mitä autokoulu maksaa?

Meil­lä on täl­lä het­kel­lä neljä eri­laista vai­h­toe­htoa B‑Kurssin suorit­tamiseen. Kaik­ki neljä vai­h­toe­htoa hin­toi­neen löy­dät täältä:
https://www.meilahdenautokoulu.fi/b‑kurssit/

Meil­lä B‑kurssien paket­ti­hin­nat sisältävät valmi­ik­si kaiken pakol­lisen peru­sopetuk­sen — EI yllä­tysku­lu­ja.

Lisäku­lu­ja syn­tyy ain­oas­taan mah­dol­li­sista lisäa­jo­tun­neista sekä suo­raan Ajo­var­malle mak­set­tavista vira­nomaisku­luista.
Ajo­var­malle mak­se­taan yhteen­sä 160e (ajolu­pa­hake­mus 35e, teo­ri­ako­keen tutk­in­tomak­su 35e ja ajoko­keen tutk­in­tomak­su 90e).

Milloin voin aloittaa autokoulun?
B‑luokan opetuk­sen saa aloit­taa aikaisin­taan 17-vuo­ti­aana. Jos halu­at päästä ajoko­keeseen heti 18 vuot­ta täytet­tyäsi, niin suositel­tu aloi­tusa­janko­h­ta on noin 2 kuukaut­ta ennen h‑hetkeä, täl­löin ehdit kurssin rauhas­sa suorit­taa.
Kuinka voin ilmoittautua autokouluun?
Autok­oulu­un voit ilmoit­tau­tua esimerkik­si suo­raan TÄSTÄ!

Sieltä voit vali­ta mieluisan aloi­tusa­janko­hdan (viikon) B‑kurssille sekä toimip­is­teen ajo­tun­te­ja varten. Ilmoit­tau­tu­misen jäl­keen saat sähkö­posti­isi vahvis­tusvi­estin, sieltä löy­dät omat tun­nuk­set kurssi­sivuillemme sekä kaik­ki tarpeel­liset ohjeet ja aikataulut.

Ter­ve­tu­loa autok­oulu­umme! 🙂

Mitä teoriatunteja minun täytyy suorittaa?

B‑Kurssiin sisäl­tyy kak­si teo­riao­su­ut­ta:
— 4h Tur­val­lisu­usk­oulu­tus (EAS)
— 4h Riskien­tun­nistamisk­oulu­tus

Teo­ri­ako­keeseen päästäk­sesi, täy­tyy ensim­mäi­nen 4h teo­riao­su­us olla suoritet­tuna (eli tur­val­lisu­usk­oulu­tus).

Riskien­tun­nistamisk­oulu­tuk­sen teo­riatun­nit tulee olla suoritet­tuna ennen ajoko­keeseen menoa, mut­ta myös nämä tun­nit kan­nat­taa suorit­taa heti kurssin alus­sa (teo­ri­ako­keessa on myös tähän aiheeseen liit­tyviä kysymyk­siä).

Missä teoriatunnit suoritetaan?

 

Verkko­tun­nit eli teo­riatun­nit suorite­taan siel­lä oma­l­la kurssi­sivul­la.

Alla ohjeet verkko­tun­neille osal­lis­tu­mista varten:

1. KIRJAUDU SISÄÄN KURSSISIVULLESI 

2. Val­itse heti etu­sivul­ta “VERKKOTUNNIT” tai klikkaa yläre­unas­ta ensin “Ope­tustiedot”.

Sieltä löy­dät linkit järjestyk­sessä jokaiselle yksit­täiselle verkko­tun­nille.

Minulla on AM‑, A tai A1-kortti ja suoritan B‑korttia, mitä tunteja minun ei tarvitse suorittaa?

Jos sin­ul­la on jo jokin moot­to­ri­a­joneu­von ajoko­rt­ti (myön­net­ty ennen 1.7.2018), sil­loin sin­un ei ole pakko suorit­taa ensim­mäistä 4h teo­riao­su­ut­ta (Tur­val­lisu­usk­oulu­tus, EAS).

Voit ilmoit­tau­tua kurssille ja saat vahvis­tusvi­estis­sä ohjeet kurssin aloi­tus­ta varten.

Riskien­tun­nistamisk­oulu­tuk­sen verkko­tun­nit (4h) tulee kaikkien suorit­taa (eli nämä tun­nit kan­nat­taa kurssin alus­sa jokat­a­pauk­ses­sa heti suorit­taa).

Kuinka ajokorttilupa haetaan?

Ajoko­rt­tilu­pa­hake­muk­sen mah­dol­lisim­man nopeasti vireille saamisek­si, voit suo­raan vara­ta itse ajan mihin tahansa Ajo­var­man toimip­is­teeseen. Voit täyt­tää ajolu­pa­hake­muk­sen siel­lä paikan pääl­lä, samal­la kun toim­i­tat Ajo­var­malle seu­raa­vat liit­teet:

 1. Pas­siku­vat 2 kpl (mielel­lään mus­tavalkoisia).
 2. Mak­sukuit­ti Ajo­var­ma Oy:lle suorite­tus­ta 40 EUR lupa­mak­sus­ta:
  Saa­ja: Ajo­var­ma Oy
  Tilin­ro: Nordea FI25 1660 3001 0929 83
  Viite: 1150221
  Sum­ma: 35 EUR
  Ark­istoin­tivi­ite on olta­va kuitis­sa nähtävis­sä!

Ajan pääset varaa­maan Ajo­var­man sivuil­ta: www.ajovarma.fi

Voit tuo­da tarvit­ta­vat liit­teet myös autok­oul­ulle, täl­löin autok­oulu toimit­taa ne Ajo­var­maan hyväksyt­täväk­si. Muis­tathan tässä tapauk­ses­sa pyytää opet­ta­jal­ta myös sen itse ajoko­rt­tilu­pa­hake­muk­sen, se täy­tyy täyt­tää ja allekir­joit­taa, jot­ta Ajo­var­ma hake­muk­sesi käsit­telee.

Päästäk­sesi teo­ria- ja ajoko­keeseen tarvit­set hyväksy­tyn ajoko­rt­tilu­pa­päätök­sen Trafil­ta.

HUOM. Hoi­da ajolu­pa­hake­mus nyt verkon kaut­ta!

Jos sin­ul­la on voimas­sa ole­va pas­si (eli kuvat ja allekir­joituk­sesi vira­nomais­rek­ister­istä valmi­ik­si jo löy­tyy) ja sin­ul­la on omat verkkopankki­tun­nuk­set, niin voit hoitaa ajolu­pa­hake­muk­sen myös suo­raan verkon kaut­ta!

TÄSTÄ PÄÄSET SUORAAN TRAFIN OMA ASIOINTI ‑PALVELUUN!

Kuinka varaan ajan teoriakokeeseen ja mistä saan tarvitsemani todistuksen?

Ajan teo­ri­ako­keeseen voit itse vara­ta suo­raan Ajo­var­man sivuil­ta, www.ajovarma.fi. Mukaan teo­ri­ako­keeseen tarvit­set henkilöl­lisyys­todis­tuk­sen sekä E100 tai E112-lomak­keen, eli todis­tuk­sen jos­sa näkyy, että kaik­ki tarvit­ta­vat teo­riatun­nit olet suorit­tanut.
Todis­tuk­sen voit pyytää asi­akas­palvelus­tamme, lähet­tämäl­lä sähkö­pos­tia osoit­teeseen: asiakaspalvelu@meilahdenautokoulu.fi
Näemme tiedois­tasi suo­raan, että minkä todis­tuk­sen tarvit­set ja toimi­ta­mme sen sin­ulle sähkö­pos­titse (muista pyytää todis­tus hyvis­sä ajoin, nor­maal­isti todis­tusten toim­i­tu­sai­ka on noin 2–3 päivää).

Missä teoriakoe suoritetaan ja voinko harjoitella sitä jossain?
Teo­ri­akoe suorite­taan Ajo­var­man tutk­in­to­toimis­tol­la (usei­ta toimip­is­teitä pääkaupunkiseudul­la), voit itse vali­ta vapaasti toimip­is­teen, jos­sa teo­ri­ako­keen halu­at käy­dä suorit­ta­mas­sa. Teo­ri­akoet­ta pääset har­joit­tele­maan kurssi­sivuil­lasi, kohdas­sa ”Netreeni”.
Milloin voin varata ajotunteja?
Ajo­tun­nit voidaan aloit­taa, kun teo­riao­su­us suoritet­tu. Ole yhtey­dessä asi­akas­palvelu­un, kun ajo­tun­nit halu­at aloit­taa: asiakaspalvelu@meilahdenautokoulu.fi
Laskutetaanko koko kurssi heti vai voiko autokoulun maksaa osamaksulla?
Nor­maal­isti kurssi laskute­taan opetuk­sen eten­e­misen mukaan, eli sitä mukaan kun sin­ulle ker­tyy suorituk­sia, niin sitä mukaan ker­tyy myös laskua. Kurssi tulee kuitenkin olla mak­set­tuna kokon­aan ennen ajoko­keeseen menoa.

AUTOKOULU-TILI — MAKSA AUTOKOULU OSAMAKSULLA ja val­itse itse kuukausierän suu­ru­us (alk. 40–50 € / kk).

Voit nyt vali­ta mak­su­tavak­si myös osamak­sun, täl­löin voit itse päät­tää, että kuin­ka mon­es­sa erässä kurssin halu­at mak­saa (eikä kurssin myöskään tarvitse olla kokon­aan mak­set­tu ennen ajoko­keeseen menoa). Lue Autok­oulu-tilistä ja rahoituk­ses­ta erik­seen täältä: https://www.meilahdenautokoulu.fi/autokoulu-osamaksulla/

En pääse sovitulle ajotunnille, miten toimin?

Ilmoi­ta peru­u­tuk­ses­ta autok­oul­ulle mah­dol­lisim­man pian, kuitenkin viimeistään edel­lisenä arkipäivänä klo 12 men­nessä. (Myöhem­min peru­tu­ista tai peru­ut­ta­mat­ta jäte­ty­istä ajo­tun­neista (autol­la ja sim­u­laat­to­ril­la) veloite­taan sopimuk­sen mukaises­ti.

Voinko itse varata ajan ajokokeeseen?
Ajoko­keeseen ajan varaa aina opet­ta­ja.
Olen saanut jo ajokortin, mitä loppuvaiheita minun täytyy vielä suorittaa?

Ajoko­rt­ti­la­ki muut­tui 1.7.2018.

Jos olet suorit­tanut ajoko­keen ennen 1.7.2018, etkä ole vaa­dit­tavia jatko­vai­hei­ta vielä suorit­tanut, täl­löin sin­un tulee suorit­taa kah­den vuo­den sisäl­lä tutkin­nos­ta uusi Riskien­tun­nistamisk­oulu­tus. Riskien­tun­nistamisk­oulu­tus sisältää 4h teo­ri­aa ja 4h ajoa.

Jos ajokoe suorite­taan 1.7.2018 jäl­keen, täl­löin Riskien­tun­nistamisk­oulu­tus suorite­taan jo ennen ajokoet­ta (Riskien­tun­nistamisk­oulu­tus sisäl­tyy meil­lä kaikki­in B‑kursseihin), eli tässä tapauk­ses­sa sin­un ei tarvitse enää tul­la suorit­ta­maan mitään jatko­vai­hei­ta tutkin­non läpäisyn jäl­keen.

Henkilökuntamme auttaa ja neuvoo sinua jatkuvasti kurssin edetessä, jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää mieleen autokouluun liittyen, niin olethan yhteydessä asiakaspalveluumme!