Useimmin kysytyt kysymykset

 

Milloin voin aloittaa autokoulun?

B‑luokan ope­tuk­sen saa aloit­taa aikai­sin­taan 17-vuo­ti­aa­na. Jos haluat pääs­tä ajo­ko­kee­seen heti 18 vuot­ta täy­tet­tyä­si, niin suo­si­tel­tu aloi­tusa­jan­koh­ta on noin 2 kuu­kaut­ta ennen h‑hetkeä, täl­löin ehdit kurs­sin rau­has­sa suo­rit­taa.

Kuinka voin ilmoittautua autokouluun?

Auto­kou­luun voit ilmoit­tau­tua esi­mer­kik­si suo­raan TÄS­TÄ!

Siel­tä voit vali­ta mie­lui­san aloi­tusa­jan­koh­dan (vii­kon) B‑kurssille sekä toi­mi­pis­teen ajo­tun­te­ja var­ten. Ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen saat säh­kö­pos­tii­si vah­vis­tus­vies­tin, siel­tä löy­dät omat tun­nuk­set kurs­si­si­vuil­lem­me sekä kaik­ki tar­peel­li­set ohjeet ja aika­tau­lut.

Ter­ve­tu­loa auto­kou­luum­me! 🙂

Mitä teoriatunteja minun täytyy suorittaa?

B‑Kurssiin sisäl­tyy alkuun 4 tun­nin teo­riao­suus “Tur­val­li­suus­kou­lu­tus (EAS)”.

Teo­ria­ko­kee­seen pääs­täk­se­si täy­tyy tuo 4h teo­riao­suus olla suo­ri­tet­tu­na.

Kurs­sin lop­pu­puo­lel­la suo­ri­te­taan vie­lä Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus, johon sisäl­tyy lisäk­si nel­jä (4) tun­tia teo­ri­aa “Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus”. Nämä teo­ria­tun­nit tulee suo­rit­taa ennen ajo­ko­kee­seen menoa.

Missä teoriatunnit suoritetaan?

Kurs­sin alus­sa suo­ri­te­taan 4h pakol­li­nen teo­riao­suus (Tur­val­li­suus­kou­lu­tus EAS).
Nämä teo­ria­tun­nit jär­jes­te­tään Mei­lah­des­sa pää­kou­lul­lam­me aina lau­an­tai­sin klo 14:00 — 17:00.
Verk­ko­tun­tei­na (etä­nä) nämä tun­nit voit suo­rit­taa kurs­si­si­vuil­la­si mil­loin vain, maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 14–21 väli­se­nä aika­na.

Teo­ria­ko­kee­seen pääs­täk­se­si täy­tyy tuo 4h teo­riao­suus olla suo­ri­tet­tu­na.

Kurs­sin lop­pu­puo­lel­la suo­ri­te­taan vie­lä Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus, johon sisäl­tyy lisäk­si nel­jä (4) tun­tia teo­ri­aa “Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus”. Nämä teo­ria­tun­nit voit myös suo­rit­taa kurs­si­si­vuil­la­si verk­ko­tun­tei­na mil­loin vain, maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 14–21 väli­se­nä aika­na.

 

Alla ohjeet verk­ko­tun­neil­le osal­lis­tu­mis­ta var­ten:

1. KIR­JAU­DU SISÄÄN KURS­SI­SI­VUL­LE­SI 

2. Valit­se heti etusi­vul­ta “VERK­KO­TUN­NIT” tai klik­kaa ylä­reu­nas­ta ensin “Ope­tus­tie­dot”.
Sit­ten valit­set vain oikeat tun­nit eli “TUR­VAL­LI­SUUS­KOU­LU­TUS (EAS)”.
Siel­tä löy­dät lin­kit jär­jes­tyk­ses­sä jokai­sel­le yksit­täi­sel­le tun­nil­le.

Tai jos haluat suo­rit­taa Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tuk­sen verk­ko­tun­nit, valit­se sii­nä tapauk­ses­sa tun­nit “Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus” otsi­kon alta.

Minulla on AM‑, A tai A1-kortti ja suoritan B‑korttia, mitä tunteja minun ei tarvitse suorittaa?

Jos sinul­la on jo jokin moot­to­ria­jo­neu­von ajo­kort­ti (myön­net­ty ennen 1.7.2018), sil­loin sinun ei tar­vit­se suo­rit­taa pakol­lis­ta 4h teo­riao­suut­ta (Tur­val­li­suus­kou­lu­tus EAS).

Voit ilmoit­tau­tua kurs­sil­le ja olla heti yhtey­des­sä asia­kas­pal­ve­luum­me kurs­sin aloit­ta­mi­seen liit­tyen.

Kuinka ajokorttilupa haetaan?

Ajo­kort­ti­lu­pa­ha­ke­muk­sen mah­dol­li­sim­man nopeas­ti vireil­le saa­mi­sek­si, voit suo­raan vara­ta itse ajan mihin tahan­sa Ajo­var­man toi­mi­pis­tee­seen. Voit täyt­tää ajo­lu­pa­ha­ke­muk­sen siel­lä pai­kan pääl­lä, samal­la kun toi­mi­tat Ajo­var­mal­le seu­raa­vat liit­teet:

 1. Pas­si­ku­vat 2 kpl (mie­lel­lään mus­ta­val­koi­sia).
 2. Mak­su­kuit­ti Ajo­var­ma Oy:lle suo­ri­te­tus­ta 40 EUR lupa­mak­sus­ta:
  Saa­ja: Ajo­var­ma Oy
  Tilin­ro: Nor­dea FI25 1660 3001 0929 83
  Vii­te: 1150221
  Sum­ma: 35 EUR
  Arkis­toin­ti­vii­te on olta­va kui­tis­sa näh­tä­vis­sä!

Ajan pää­set varaa­maan Ajo­var­man sivuil­ta: www.ajovarma.fi

Voit tuo­da tar­vit­ta­vat liit­teet myös auto­kou­lul­le, täl­löin auto­kou­lu toi­mit­taa ne Ajo­var­maan hyväk­syt­tä­väk­si. Muis­tat­han täs­sä tapauk­ses­sa pyy­tää opet­ta­jal­ta myös sen itse ajo­kort­ti­lu­pa­ha­ke­muk­sen, se täy­tyy täyt­tää ja alle­kir­joit­taa, jot­ta Ajo­var­ma hake­muk­se­si käsit­te­lee.

Pääs­täk­se­si teo­ria- ja ajo­ko­kee­seen tar­vit­set hyväk­sy­tyn ajo­kort­ti­lu­pa­pää­tök­sen Tra­fil­ta.

HUOM. Hoi­da ajo­lu­pa­ha­ke­mus nyt ver­kon kaut­ta!

Jos sinul­la on voi­mas­sa ole­va pas­si (eli kuvat ja alle­kir­joi­tuk­se­si viran­omais­re­kis­te­ris­tä val­miik­si jo löy­tyy) ja sinul­la on omat verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set, niin voit hoi­taa ajo­lu­pa­ha­ke­muk­sen myös suo­raan ver­kon kaut­ta!

TÄS­TÄ PÄÄ­SET SUO­RAAN TRA­FIN OMA ASIOIN­TI ‑PAL­VE­LUUN!

Kuinka varaan ajan teoriakokeeseen ja mistä saan tarvitsemani todistuksen?

Ajan teo­ria­ko­kee­seen voit itse vara­ta suo­raan Ajo­var­man sivuil­ta, www.ajovarma.fi. Mukaan teo­ria­ko­kee­seen tar­vit­set hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­sen sekä E100 tai E112-lomak­keen, eli todis­tuk­sen jos­sa näkyy, että kaik­ki tar­vit­ta­vat teo­ria­tun­nit olet suo­rit­ta­nut.
Todis­tuk­sen voit pyy­tää asia­kas­pal­ve­lus­tam­me, lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen: asiakaspalvelu@meilahdenautokoulu.fi
Näem­me tie­dois­ta­si suo­raan, että min­kä todis­tuk­sen tar­vit­set ja toi­mi­tam­me sen sinul­le säh­kö­pos­tit­se (muis­ta pyy­tää todis­tus hyvis­sä ajoin, nor­maa­lis­ti todis­tus­ten toi­mi­tusai­ka on noin 2–3 päi­vää).

Missä teoriakoe suoritetaan ja voinko harjoitella sitä jossain?

Teo­ria­koe suo­ri­te­taan Ajo­var­man tut­kin­to­toi­mis­tol­la (usei­ta toi­mi­pis­tei­tä pää­kau­pun­ki­seu­dul­la), voit itse vali­ta vapaas­ti toi­mi­pis­teen, jos­sa teo­ria­ko­keen haluat käy­dä suo­rit­ta­mas­sa. Teo­ria­koet­ta pää­set har­joit­te­le­maan kurs­si­si­vuil­la­si, koh­das­sa ”Net­ree­ni”.

Milloin voin varata ajotunteja?

Ajo­tun­nit voi­daan aloit­taa, kun teo­riao­suus suo­ri­tet­tu. Ole yhtey­des­sä asia­kas­pal­ve­luun, kun ajo­tun­nit haluat aloit­taa: asiakaspalvelu@meilahdenautokoulu.fi

Laskutetaanko koko kurssi heti vai voiko autokoulun maksaa osamaksulla?

Nor­maa­lis­ti kurs­si las­ku­te­taan ope­tuk­sen ete­ne­mi­sen mukaan, eli sitä mukaan kun sinul­le ker­tyy suo­ri­tuk­sia, niin sitä mukaan ker­tyy myös las­kua. Kurs­si tulee kui­ten­kin olla mak­set­tu­na koko­naan ennen ajo­ko­kee­seen menoa.

AUTO­KOU­LU-TILI — MAK­SA AUTO­KOU­LU OSA­MAK­SUL­LA ja valit­se itse kuu­kausie­rän suu­ruus (alk. 40–50 € / kk).

Voit nyt vali­ta mak­su­ta­vak­si myös osa­mak­sun, täl­löin voit itse päät­tää, että kuin­ka mones­sa eräs­sä kurs­sin haluat mak­saa (eikä kurs­sin myös­kään tar­vit­se olla koko­naan mak­set­tu ennen ajo­ko­kee­seen menoa). Lue Auto­kou­lu-tilis­tä ja rahoi­tuk­ses­ta erik­seen tääl­tä: https://www.meilahdenautokoulu.fi/autokoulu-osamaksulla/

En pääse sovitulle ajotunnille, miten toimin?

Ilmoi­ta peruu­tuk­ses­ta auto­kou­lul­le vii­meis­tään edel­li­se­nä arki­päi­vä­nä klo 12 men­nes­sä. Peruut­ta­mat­ta jäte­tyt ajo­tun­nit veloi­te­taan sopi­muk­sen mukaan nor­maa­lis­ti.

Voinko itse varata ajan ajokokeeseen?

Ajo­ko­kee­seen ajan varaa aina opet­ta­ja.

Olen saanut jo ajokortin, mitä loppuvaiheita minun täytyy vielä suorittaa?

Ajo­kort­ti­la­ki uudis­tuu 1.7.2018.

Jos olet suo­rit­ta­nut ajo­ko­keen ennen 1.7.2018, etkä ole vaa­dit­ta­via jat­ko­vai­hei­ta vie­lä suo­rit­ta­nut, täl­löin sinun tulee suo­rit­taa kah­den vuo­den sisäl­lä tut­kin­nos­ta uusi Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus. Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus sisäl­tää 4 tun­tia teo­ri­aa ja 4 tun­tia ajoa.

Jos ajo­koe suo­ri­te­taan 1.7.2018 jäl­keen, täl­löin Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus suo­ri­te­taan jo ennen ajo­koet­ta (Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus sisäl­tyy meil­lä kaik­kiin B‑kursseihin), eli täs­sä tapauk­ses­sa sinun ei tar­vit­se enää tul­la suo­rit­ta­maan mitään jat­ko­vai­hei­ta tut­kin­non läpäi­syn jäl­keen.

Henkilökuntamme auttaa ja neuvoo sinua jatkuvasti kurssin edetessä, jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää mieleen autokouluun liittyen, niin olethan yhteydessä asiakaspalveluumme!