Vantaa, Hakunila

Teoriatunnit suoritat helposti verkkotunteina ja ajotunnit ajetaan Hakunilassa, kotisi lähellä.

Kun olet ilmoit­tau­tu­nut auto­kou­luun, saat säh­kö­pos­tit­se sel­keät ohjeet kurs­sin aloit­ta­mis­ta var­ten. Etä­teo­ria­tun­te­ja var­ten tar­vit­set vain net­tiyh­tey­den sekä tie­to­ko­neen, table­tin tai puhe­li­men.

Kurs­si aloi­te­taan nel­jän tun­nin pakol­li­sel­la teo­riao­suu­del­la, nämä nel­jä teo­ria­tun­tia (TK1, TK2, TK3 ja TK4) voit suo­rit­taa mil­loin vain verk­ko­tun­tei­na kurs­si­si­vul­la­si maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 14–21 väli­se­nä aika­na!

k

1. Ilmoittaudu kurssille!

k

2. Suorita teoriaosuus!

k

3. Aloita ajotunnit!

B‑Kursseja alkaa jatkuvasti, ilmoittaudu sen viikon kurssille, jolla haluat verkkotuntuen suorittamisen aloittaa. Ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin sähköpostitse, viestistä löydät myös tarkat ohjeet kurssin aloitusta varten.

Kun teo­riao­suus on koko­nai­suu­des­saan hoi­det­tu, voi­daan myös ajo­tun­nit aloit­taa. Ajo­tun­tien ajan­koh­dis­ta sovit suo­raan oman ajo-opet­ta­ja­si kans­sa (ole yhtey­des­sä asia­kas­pal­ve­luum­me kun ajo­tun­nit haluat aloit­taa).

Jos sinul­la on jo jokin moot­to­ria­jo­neu­von ajo­kort­ti (myön­net­ty ennen 1.7.2018), täl­löin sinun ei tar­vit­se suo­rit­taa pakol­lis­ta 4h teo­riao­suut­ta. 

Lue lisää kurs­si­si­vul­ta!

Ter­ve­tu­loa Auto­kou­luun!

Yhteystiedot

Puh. 0207 344 660
Säh­kö­pos­tio­soi­te: asiakaspalvelu@meilahdenautokoulu.fi

Yhtey­de­no­tot ensi­si­jai­ses­ti säh­kö­pos­til­la tai yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la –
Pyrim­me vas­taa­maan vies­tei­hin mah­dol­li­sim­man nopeas­ti!

Pää­kou­lul­la ei ole päi­vys­tä­vää toi­mis­toa, hen­ki­lö­kun­ta on pai­kal­la ainoas­taan sovit­taes­sa (pää­asias­sa opet­ta­jat ovat jat­ku­vas­ti ajo­tun­neil­la oppi­lai­den kans­sa).

Ota yhteyttä

Henkilökuntamme auttaa ja neuvoo sinua jatkuvasti kurssin edetessä, jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää mieleen autokouluun liittyen, niin olethan yhteydessä asiakaspalveluumme!