Riskientunnistamiskoulutus

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le

Riskientunnistamiskoulutus

Teo­riao­suus suo­ri­te­taan etä­nä verk­ko­tun­tei­na ja ajo­si­mu­laat­to­rio­suus aje­taan Mei­lah­den toi­mi­pis­tees­sä (simu­laat­to­rio­suus aje­taan yhdel­lä ker­ral­la). Ajo­tun­nil­le voit vali­ta sinul­le mie­lui­san toi­mi­pis­teen.
Ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen saat säh­kö­pos­tit­se vah­vis­tus­vies­tin, jos­ta löy­dät myös ohjeet kurs­sin suo­rit­ta­mi­seen.

Muis­tat­han ilmoit­tau­tua sen vii­kon kurs­sil­le, jol­la haluat aloit­taa verk­ko­tun­tien suo­rit­ta­mi­sen.
Verk­ko­tun­te­ja voit suo­rit­taa mil­loin vain maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 14–21 väli­se­nä aika­na. Ajat ajo­tun­neil­le vara­taan erik­seen asia­kas­pal­ve­lun kaut­ta (ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen).

Molem­mat alla ole­vat vaih­toeh­dot Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tuk­ses­ta (simu­laat­to­ril­la ja autol­la) sisäl­tä­vät kai­ken vaa­dit­ta­van ope­tuk­sen. Eli voit vali­ta pake­teis­ta kum­man vain itse haluat. Kou­lu­tuk­ses­ta ei aiheu­du mui­ta kulu­ja.

RISKIKOULUTUS 199 € | Automaatilla + simulaattorilla

- Teo­ria­tun­nit 4h (verk­ko­tun­tei­na)
Ajo­tun­nit 0,5h (auto­maa­til­la suo­ri­tet­tu­na)
Simu­laat­to­ri­tun­nit 3,5h
(sis. pimeän­ajon sekä liuk­kaal­la-ajon)

Riskientunnistamiskoulutus (Simulaattorilla)

  • Teo­ria­tun­nit 4h (verk­ko­tun­tei­na)
  • Ajo­tun­nit 1h (auto­maa­til­la tai manu­aa­lil­la)
  • Simu­laat­to­ri­tun­nit 3h (sis. pimeän­ajon sekä liuk­kaal­la-ajon)

Hin­taan sisäl­tyy kaik­ki tar­vit­ta­va — ei mui­ta kulu­ja!

KOKONAISHINTA 239 €

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le!

Riskientunnistamiskoulutus (Autolla)

  • Teo­ria­tun­nit 4h (verk­ko­tun­tei­na)
  • Ajo­tun­nit 3h (hin­ta sisäl­tää myös käyn­nin liuk­kaan­ajon ajo­ra­dal­la) (ajot, auto­maa­til­la tai manu­aa­lil­la)
  • Simu­laat­to­ria­jot 1h (pimeän­ajo)

Hin­taan sisäl­tyy kaik­ki tar­vit­ta­va — ei mui­ta kulu­ja!

KOKONAISHINTA 449 €

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le!

Ris­ki­kou­lu­tus on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa vaih­toeh­toi­ses­ti myös auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la samaan hin­taan (Mei­lah­den toi­mi­pis­tees­sä).

Jos haluat suo­rit­taa kurs­sin auto­maa­til­la, niin muis­ta ilmoit­tau­tues­sa kir­joit­taa täs­tä tie­to “Lisä­tie­dot” ‑koh­taan.

HUOM. Jos olet auto­kou­lus­sam­me B‑kurssilla, sil­loin sinun EI tar­vit­se erik­seen ilmoit­tau­tua Ris­ki­kou­lu­tuk­seen, tämä osuus sisäl­tyy val­miik­si B‑kurssipaketteihin ja se toteu­te­taan auto­maat­ti­ses­ti kurs­sin ede­tes­sä.

Varaam­me oikeu­den hin­nas­ton muu­tok­siin.

Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus kor­vaa Har­joit­te­lu- sekä Syven­tä­vän vai­heen 1.7.2018 alkaen. Jos olet suo­rit­ta­nut ajo­ko­keen ennen 1.7. mut­ta et ole jat­ko­vai­hei­ta vie­lä suo­rit­ta­nut, niin sil­loin sinun tulee suo­rit­taa Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus kah­den vuo­den sisäl­lä tut­kin­non suo­rit­ta­mi­ses­ta, jot­ta ajo­lu­pa­si pysyy voi­mas­sa.

Henkilökuntamme auttaa ja neuvoo sinua jatkuvasti kurssin edetessä, jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää mieleen autokouluun liittyen, niin olethan yhteydessä asiakaspalveluumme!