Riskientunnistamiskoulutus

Ilmoit­taudu kurssille

Riskientunnistamiskoulutus

Teo­riao­su­us suorite­taan etänä verkko­tun­teina ja ajosim­u­laat­to­rio­su­us aje­taan Meilah­den toimip­is­teessä (sim­u­laat­to­rio­su­us suorite­taan yhdel­lä suori­tusker­ral­la). Ajo­tun­nille voit vali­ta sin­ulle mieluisan toimip­is­teen (automaatil­la ajo­tun­nit jär­jestetään vain Meilah­den toimip­is­teessä).
Ilmoit­tau­tu­misen jäl­keen saat sähkö­pos­titse vahvis­tusvi­estin, jos­ta löy­dät myös ohjeet kurssin suorit­tamiseen.

Muis­tathan ilmoit­tau­tua sen viikon kurssille, jol­la halu­at verkko­tun­tien suorit­tamisen aloit­taa.
Verkko­tun­te­ja voit suorit­taa mil­loin vain valvomon auki­oloaikoina (Ma-Ke klo 14–22, To klo 8–22, Pe-La klo 8–16). Ajat ajo­tun­neille varataan erik­seen asi­akas­palvelun kaut­ta (ilmoit­tau­tu­misen jäl­keen).

Huom! Laa­jen­namme valvomon auki­oloaikaa 23.3.2020 alka­en. (Muu­tos on voimas­sa tois­taisek­si.)
Eli verkko­tun­te­ja pääset suorit­ta­maan täl­lä het­kel­lä:
Ma-To klo 8–22
Pe-La klo 8–16

Kursse­ja jär­jestetään ain­oas­taan suomek­si.

HUOM. RISKIKOULUTUKSEN SUORITTAMISEEN MEILLÄ ON USEAMPIA ERILASIA VAIHTOEHTOJA. KAIKISTA KURSSEISTA SAA TÄYSIN SAMAN TODISTUKSEN, eli voit vali­ta paketeista minkä vain itse halu­at. Koulu­tuk­ses­ta ei aiheudu mui­ta kulu­ja, kaik­ki kurssi­vai­h­toe­hdot sisältävät kaiken vaa­dit­ta­van opetuk­sen. (Vaik­ka olisit suorit­tanut perus­vai­heen man­u­aalil­la, niin voit silti riskik­oulu­tuk­sen suorit­taa automaatil­la, se ei siis vaiku­ta ajoko­rt­ti­isi mitenkään.)

TIEDOTE (päivitet­ty 2.4.2020)!

Ajo­tun­te­ja voi täl­lä het­kel­lä suorit­taa, poikkeusti­lanteesta huoli­mat­ta.

Pidämme eri­tyisen tarkkaan huol­ta hygien­i­as­ta ja panos­tamme niin auto­jen, kuin ajosim­u­laat­tor­ei­den pin­to­jen puhdis­tamiseen. Auto­jen sekä ajosim­u­laat­tor­ei­den hallinta­lait­teet ja kos­ke­tus­pin­nat desin­fioidaan jokaisen oppi­laan jäl­keen. Ajo­tun­neil­la opet­ta­jat huole­hti­vat hyvästä käsi­hy­gien­i­as­ta käsien­pe­sun sekä käsidesin avul­la. Käsidesiä on käytössä myös asi­akkaille.

Kurssit aloite­taan aina teo­riao­su­u­den suorit­tamisel­la, kaik­ki teo­riatun­nit suorite­taan verkko­tun­teina ETÄNÄ, kuten tähänkin saak­ka. Opiskelun voi siis hyvin aloit­taa, jo vaik­ka tänään sieltä koti­so­hval­ta! 🙂

RISKIKOULUTUS 199 € | Kampanja

Teo­riatun­nit 4h (verkko­tun­teina)
Ajo­tun­nit 0,5h (man­u­aalil­la tai automaatil­la)
Sim­u­laat­toritun­nit 3,5h
(sis. pimeä­na­jon sekä liukkaal­la-ajon)

RISKIKOULUTUS 239 € | Simulaattorilla

 

Teo­riatun­nit 4h (verkko­tun­teina)
Ajo­tun­nit 1h (man­u­aalil­la tai automaatil­la)
Sim­u­laat­toritun­nit 3h
(sis. pimeä­na­jon sekä liukkaal­la-ajon)

RISKIKOULUTUS 449 € | Autolla

Teo­riatun­nit 4h (verkko­tun­teina)
Ajo­tun­nit 3h (liukkaal­la-ajo suorite­taan oikeal­la radal­la (man­u­aalil­la tai automaatil­la))
Sim­u­laat­toritun­nit 1h
(sis. pimeä­na­jon)

Riskik­oulu­tus on mah­dol­lista suorit­taa vai­h­toe­htois­es­ti myös automaat­ti­vai­hteisel­la autol­la samaan hin­taan (Meilah­den toimip­is­teessä).

Jos halu­at suorit­taa kurssin automaatil­la, niin muista ilmoit­tautues­sa kir­joit­taa tästä tieto “Lisätiedot” ‑kohtaan.

HUOM. Jos olet autok­oulus­samme B‑kurssilla, sil­loin sin­un EI tarvitse erik­seen ilmoit­tau­tua Riskik­oulu­tuk­seen, tämä osu­us sisäl­tyy valmi­ik­si B‑kurssipaketteihin ja se toteutetaan automaat­tis­es­ti kurssin edetessä.

Varaamme oikeu­den hin­nas­ton muu­tok­si­in.

Riskien­tun­nistamisk­oulu­tus kor­vaa Har­joit­telu- sekä Syven­tävän vai­heen 1.7.2018 alka­en. Jos olet suorit­tanut ajoko­keen ennen 1.7. mut­ta et ole jatko­vai­hei­ta vielä suorit­tanut, niin sil­loin sin­un tulee suorit­taa Riskien­tun­nistamisk­oulu­tus kah­den vuo­den sisäl­lä tutkin­non suorit­tamis­es­ta, jot­ta ajolu­pasi pysyy voimas­sa.

Henkilökuntamme auttaa ja neuvoo sinua jatkuvasti kurssin edetessä, jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää mieleen autokouluun liittyen, niin olethan yhteydessä asiakaspalveluumme!