Opetuslupapaketit

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le

Opetuslupapaketit

Tar­joam­me Ope­tus­lu­pa­lai­sil­le erik­seen Tur­val­li­suus­kou­lu­tus­ta (EAS) sekä Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus­ta.

Jokai­sen ensim­mäis­tä moot­to­ria­jo­neu­von ajo­kort­tia suo­rit­ta­van oppi­laan, on käy­tä­vä pakol­li­nen nel­jän tun­nin teo­ria­kou­lu­tus tie­lii­ken­teen perus­teis­ta (Tur­val­li­suus­kou­lu­tus, EAS), ennen kuin oppi­laal­la on oikeus teo­ria­ko­kee­seen osal­lis­tua. Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus suo­ri­te­taan vas­ta lähem­pä­nä ajo­koet­ta, kou­lu­tuk­seen sisäl­tyy teo­riao­suus sekä ajo­tun­nit. Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tuk­sen tulee olla suo­ri­tet­tu­na ennen ajo­ko­kee­seen osal­lis­tu­mis­ta.

Turvallisuuskoulutus (EAS)

Kurs­se­ja alkaa joka viik­ko. Voit ilmoit­tau­tua sen vii­kon kurs­sil­le, jol­la haluat verk­ko­teo­ria­tun­tien suo­rit­ta­mi­sen aloit­taa.

Verk­ko­tun­te­ja voit suo­rit­taa omal­la kurs­si­si­vul­la­si mil­loin vain, val­vo­mon aukio­loai­koi­na:
Ma-Ke klo 14–22, To klo 8–22 ja Pe-La klo 8–16
(Päi­vän vii­mei­nen tun­ti on aloi­tet­ta­va vii­meis­tään tun­tia ennen val­vo­mon sul­keu­tu­mis­ta.)

Turvallisuuskoulutus (EAS)

  • 4h teo­ri­aa (pakol­li­nen teo­riao­suus)
  • Ohjel­ma teo­ria­ko­keen har­joit­te­luun (Net­ree­ni)

 

KOKONAISHINTA 45 €

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le!

Riskientunnistamiskoulutus

Ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen saat säh­kö­pos­tit­se vah­vis­tus­vies­tin, jos­sa on muka­na ohjeet kurs­sin suo­rit­ta­mi­seen. Teo­riao­suus suo­ri­te­taan näp­pä­räs­ti etä­nä verk­ko­tun­tei­na ja ajo­si­mu­laat­to­rio­suus aje­taan Mei­lah­den toi­mi­pis­tees­sä (ajat ajotunneille/simulaattoriin sovi­taan erik­seen ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen).

Verk­ko­tun­te­ja voit suo­rit­taa mil­loin vain, val­vo­mon aukioloaikoina:Ma-Ke klo 14–22, To klo 8–22, Pe-La klo 8–16.
(Ajo­tun­te­ja oman ope­tus­lu­pao­pet­ta­ja­si kans­sa täy­tyy olla suo­ri­tet­tu­na vähin­tään 10–15 kap­pa­let­ta, ennen kurs­sin ajo­tun­tien suo­ri­tus­ta.)

Riskikoulutus (Simulaattorilla)

  • Teo­ria­tun­nit 4h
  • Ajo­tun­nit 1h
  • Simu­laat­to­ri­tun­nit 3h (sis. pimeän­ajon sekä liuk­kaal­la-ajon)

Hin­taan sisäl­tyy kaik­ki tar­vit­ta­va. Ei mui­ta kulu­ja!

KOKONAISHINTA 239 €

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le!

Riskikoulutus (Autolla)

  • Teo­ria­tun­nit 4h
  • Ajo­tun­nit 3h (hin­ta sisäl­tää käyn­nin liuk­kaan­ajon ajo­ra­dal­la)
  • Simu­laat­to­ria­jot 1h (pimeän­ajo)

Hin­taan sisäl­tyy kaik­ki tar­vit­ta­va. Ei mui­ta kulu­ja!

KOKONAISHINTA 449 €

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le!

Ris­ki­kou­lu­tus on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa vaih­toeh­toi­ses­ti myös auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la samaan hin­taan (Mei­lah­den toi­mi­pis­tees­sä)!
Jos haluat kurs­sin auto­maa­til­la suo­rit­taa, niin muis­ta ilmoit­tau­tues­sa kir­joit­taa tie­to “auto­maa­tis­ta” “Lisä­tie­dot” ‑koh­taan.

Molem­mat yllä ole­vat vaih­toeh­dot Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tuk­ses­ta (simu­laat­to­ril­la ja autol­la) sisäl­tä­vät kai­ken vaa­dit­ta­van ope­tuk­sen. Eli voit vali­ta pake­teis­ta kum­man vain itse haluat (molem­mis­ta saa täy­sin saman todis­tuk­sen). Kou­lu­tuk­ses­ta ei aiheu­du mui­ta kulu­ja.

Varaam­me oikeu­den hin­nas­ton muu­tok­siin.

Henkilökuntamme auttaa ja neuvoo sinua jatkuvasti kurssin edetessä, jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää mieleen autokouluun liittyen, niin olethan yhteydessä asiakaspalveluumme!