Syventävä vaihe

Meil­lä suo­ri­tat Syven­tä­vän vai­heen hel­pos­ti ja edul­li­ses­ti – Arvioin­tia­jo + Rata­päi­vä!

Kat­so toi­mi­pis­teem­me

Syventävän vaiheen kurssi

2 ajo­tun­tia, 1 hen­ki­lö­koh­tai­nen palau­te­teo­ria­tun­ti, 2 tun­tia rata­har­joit­te­lua, 3 tun­tia teo­riao­pe­tus­ta

Hin­ta: 377 euroa (hin­taan sisäl­tyy val­miik­si myös pakol­li­nen rata­mak­su 97€)

Kurs­si alkaa arvioin­tia­jol­la, joka sovi­taan suo­raan opet­ta­jan kans­sa, kurs­sil­le ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen. Arvioin­tia­jo aje­taan auto­kou­lun autol­la ja sitä var­ten kan­nat­taa vara­ta rei­lu 2 tun­tia aikaa.

Arvioin­tia­jon lisäk­si, kurs­siin sisäl­tyy rata­päi­vä. Rata­päi­vä alkaa aina auto­kou­lul­ta (ellei toi­sin ole ilmoi­tet­tu) klo 09:00 ja päät­tyy ajo­har­joit­te­lu­ra­dal­le klo 15:00.

Rata-ajoon tar­vit­set omaa autoa, mut­ta jos Sinul­la ei ole omaa autoa käy­tös­sä ratao­pe­tus­ta var­ten, auto­kou­lul­ta on mah­dol­li­suus vuo­kra­ta auto hin­taan 75€ / 2 h (rata-ajon kes­to 2 tun­tia). Rata­päi­vän aika­na suo­ri­te­taan myös kurs­siin kuu­lu­vat teo­ria­tun­nit.

Jos haluat suo­rit­taa kurs­sin toi­ses­sa toi­mi­pis­tees­sä (muu­al­la kuin Hel­sin­gin pis­tees­sä), niin olet­han yhtey­des­sä asia­kas­pal­ve­luum­me. Asia­kas­pal­ve­lus­tam­me saat ohjeet kurs­sin suo­rit­ta­mi­seen.

Syven­tä­vän vai­heen ope­tuk­seen voit osal­lis­tua aikai­sin­taan 3 kuu­kau­den kulut­tua ajo­ko­keen suo­rit­ta­mi­ses­ta, mut­ta kui­ten­kin vii­meis­tään 2 vuo­den kulues­sa ajo­kor­tin saa­mi­ses­ta (myös har­joit­te­lu­vai­he tulee olla ensin suo­ri­tet­tu­na).

Henkilökuntamme auttaa ja neuvoo sinua jatkuvasti kurssin edetessä, jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää mieleen autokouluun liittyen, niin olethan yhteydessä asiakaspalveluumme!