Helsinki, Itäkeskus

Teoriatunnit suoritat helposti etänä verkkotunteina ja ajotunnit ajetaan Helsingissä, Itäkeskuksen alueella kotisi lähellä. (Lähtö ajotunneille Puhoksen parkkipaikalta.)

Kun olet ilmoit­tau­tu­nut auto­kou­luun, saat säh­kö­pos­tit­se sel­keät ohjeet kurs­sin aloit­ta­mis­ta var­ten. Etä­teo­ria­tun­te­ja var­ten tar­vit­set vain net­tiyh­tey­den sekä tie­to­ko­neen, table­tin tai puhe­li­men.

Kurs­si aloi­te­taan nel­jän tun­nin pakol­li­sel­la teo­riao­suu­del­la, nämä nel­jä teo­ria­tun­tia (TK1, TK2, TK3 ja TK4) voit suo­rit­taa mil­loin vain verk­ko­tun­tei­na kurs­si­si­vul­la­si maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 14–21 väli­se­nä aika­na tai pää­kou­lul­la Mei­lah­des­sa lau­an­tai­sin klo 14:00–17:00.

k

1. Ilmoittaudu kurssille!

k

2. Suorita teoriaosuus!

k

3. Aloita ajotunnit!

B‑Kursseja alkaa jatkuvasti, voit ilmoittautua sen viikon B‑Kurssille, jolla kurssin suorituksen haluat aloittaa. Ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin sähköpostitse, viestistä löydät myös ohjeet siihen, että kuinka teoriatunnit pääset aloittamaan (ja teoriatunnit voit suorittaa heti kun vain haluat).

Kun teo­riao­suus on koko­nai­suu­des­saan hoi­det­tu, voi­daan myös ajo­tun­nit aloit­taa. Ajo­tun­tien ajan­koh­dis­ta sovit suo­raan oman ajo-opet­ta­ja­si kans­sa (ole yhtey­des­sä asia­kas­pal­ve­luum­me kun ajo­tun­nit haluat aloit­taa).

Jos sinul­la on jo jokin moot­to­ria­jo­neu­von ajo­kort­ti (myön­net­ty ennen 1.7.2018), sil­loin sinun ei tar­vit­se suo­rit­taa pakol­lis­ta 4h teo­riao­suut­ta. Voit ilmoit­tau­tua kurs­sil­le ja olla heti yhtey­des­sä asia­kas­pal­ve­luum­me kurs­sin aloit­ta­mi­seen liit­tyen.

Lue lisää kurs­si­si­vul­ta!

Ter­ve­tu­loa Auto­kou­luun!

Yhteystiedot

Puh. 0207 344 660
Säh­kö­pos­tio­soi­te: asiakaspalvelu@meilahdenautokoulu.fi

Yhtey­de­no­tot ensi­si­jai­ses­ti säh­kö­pos­til­la tai yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la – Pyrim­me vas­taa­maan vies­tei­hin mah­dol­li­sim­man nopeas­ti!

Pää­kou­lul­la ei ole päi­vys­tä­vää toi­mis­toa, hen­ki­lö­kun­ta on pai­kal­la ainoas­taan sovit­taes­sa (pää­asias­sa opet­ta­jat ovat jat­ku­vas­ti ajo­tun­neil­la oppi­lai­den kans­sa).

Ota yhteyttä

Henkilökuntamme auttaa ja neuvoo sinua jatkuvasti kurssin edetessä, jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää mieleen autokouluun liittyen, niin olethan yhteydessä asiakaspalveluumme!