B‑kurssit (Henkilöautokurssit)

Halu­atko saa­da ajoko­rtin mah­dol­lisim­man edullis­es­ti ja nopeasti, mut­ta tur­val­lis­es­ti?
Val­itse Sin­ulle parhait­en sopi­va kurssi!

Kat­so toimip­is­teemme

B‑Kurssit

B‑kurssi koos­t­uu kolmes­ta osios­ta: Teo­riatun­nit 4h (Tur­val­lisu­usk­oulu­tus), ajo­tun­nit sekä Riskien­tun­nistamisk­oulu­tus.
Osan ajo­tun­neista voi halutes­saan kor­va­ta ajosim­u­laat­to­ril­la (sim­u­laat­torit sijait­se­vat Meilah­den toimip­is­teessä). Kurssien paket­ti­hin­nat sisältävät valmi­ik­si kaiken pakol­lisen peru­sopetuk­sen.

Kurssi alkaa teo­riao­su­u­den suorit­tamisel­la.
Verkko­tun­te­ja voit suorit­taa mil­loin vain valvomon auki­oloaikoina (Ma-Ke klo 14–22, To klo 8–22, Pe-La klo 8–16).

Huom! Laa­jen­namme valvomon auki­oloaikaa 23.3.2020 alka­en. (Muu­tos on voimas­sa tois­taisek­si.)
Eli verkko­tun­te­ja pääset suorit­ta­maan täl­lä het­kel­lä:
Ma-To klo 8–22
Pe-La klo 8–16

Ajo­tun­neille val­it­set vain mieluisan toimip­is­teen kotisi läheltä! Help­poa!
Toimip­is­teet: Helsin­ki (Meilahti, Kan­nelmä­ki ja Itäkeskus), Espoo (Otanie­mi ja Lep­pä­vaara), Van­taan alue sekä Jär­ven­pää!

B‑Kursseja alkaa jatku­vasti, ilmoit­taudu sen viikon B‑Kurssille, jol­la verkko­tun­tien suorit­tamisen halu­at aloit­taa. Ilmoit­tau­tu­misen jäl­keen saat vahvis­tusvi­estin sähkö­pos­titse, viestistä löy­dät tun­nuk­set kurssi­sivulle­si sekä selkeät ohjeet kurssin aloit­tamista varten. Ter­ve­tu­loa!

Kursse­ja jär­jestetään ain­oas­taan suomek­si.

TIEDOTE (päivitet­ty 2.4.2020)!

Ajo­tun­te­ja voi täl­lä het­kel­lä suorit­taa, poikkeusti­lanteesta huoli­mat­ta.

Pidämme eri­tyisen tarkkaan huol­ta hygien­i­as­ta ja panos­tamme niin auto­jen, kuin ajosim­u­laat­tor­ei­den pin­to­jen puhdis­tamiseen. Auto­jen sekä ajosim­u­laat­tor­ei­den hallinta­lait­teet ja kos­ke­tus­pin­nat desin­fioidaan jokaisen oppi­laan jäl­keen. Käsidesiä on käytössä myös asi­akkaille.

Kurssit aloite­taan aina teo­riao­su­u­den suorit­tamisel­la, kaik­ki teo­riatun­nit suorite­taan verkko­tun­teina ETÄNÄ, kuten tähänkin saak­ka. Opiskelun voi siis hyvin aloit­taa, jo vaik­ka tänään sieltä koti­so­hval­ta! 🙂

Pysytään ter­veinä!

ILMOITTAUDU NYT JA LUNASTA 3 MAKSUTONTA LISÄTUNTIA SIMULAATTORISSA!

Lisä­tun­nit voit lunas­taa kaikki­in B‑kursseihimme (pois lukien sim­u­laat­torikurssi).

B‑kurssi | Simulaattori 787€

 

 • Teo­riatun­nit 4h (Tur­val­lisu­usk­oulu­tus EAS)
 • Ajo­tun­nit 5h + ajosim­u­laat­toritun­nit 5h
 • Riskien­tun­nistamisk­oulu­tus 8h (sis. 4h teo­ri­aa, 0,5 ajo­tun­tia sekä 3,5 sim­u­laat­to­ri­a­jo­tun­tia)
 • Auton käyt­tö kul­jet­ta­jan­tutkin­nos­sa (á 1 ker­ta)
 • Tarvit­ta­va peru­sope­tus B‑luokan ajoko­rt­tia varten (kul­jet­ta­jan­tutk­in­toon pääsemiseen edel­lytet­ty min­imiope­tus)

 

B‑kurssi | Mini 929€

 

 • Teo­riatun­nit 4h (Tur­val­lisu­usk­oulu­tus EAS)
 • Ajo­tun­nit 7h + ajosim­u­laat­toritun­nit 3h
 • Riskien­tun­nistamisk­oulu­tus 8h (sis. 4h teo­ri­aa, 1 ajo­tun­ti sekä 3 sim­u­laat­to­ri­a­jo­tun­tia)
 • Auton käyt­tö kul­jet­ta­jan­tutkin­nos­sa (á 1 ker­ta)
 • Tarvit­ta­va peru­sope­tus B‑luokan ajoko­rt­tia varten (kul­jet­ta­jan­tutk­in­toon pääsemiseen edel­lytet­ty min­imiope­tus)

 

B‑kurssi | Basic 1049€

 

 • Teo­riatun­nit 4h (Tur­val­lisu­usk­oulu­tus EAS)
 • Ajo­tun­nit 10h
 • Riskien­tun­nistamisk­oulu­tus 8h (sis. 4h teo­ri­aa, 1 ajo­tun­ti (taa­ja­ma-ajo) sekä 3 sim­u­laat­to­ri­a­jo­tun­tia (sisältää maantiea­jon, pimeä­na­jon sekä liukkaal­la-ajon ajo­har­joituk­sen))
 • Auton käyt­tö kul­jet­ta­jan­tutkin­nos­sa (á 1 ker­ta)
 • Tarvit­ta­va peru­sope­tus B‑luokan ajoko­rt­tia varten (kul­jet­ta­jan­tutk­in­toon pääsemiseen edel­lytet­ty min­imiope­tus)

 

B‑kurssi | Pro 1213€

 

 • Teo­riatun­nit 4h (Tur­val­lisu­usk­oulu­tus EAS)
 • Ajo­tun­nit 10h
 • Riskien­tun­nistamisk­oulu­tus 8h (sis. 4h teo­ri­aa, 3 ajo­tun­tia autol­la (liukkaal­la-ajo suorite­taan autol­la, Vihdin/Vantaan ajo­har­joit­telu­radal­la) sekä 1 sim­u­laat­to­ri­a­jo­tun­ti (pimeä­na­jo).
 • Auton käyt­tö kul­jet­ta­jan­tutkin­nos­sa (á 1 ker­ta)
 • Tarvit­ta­va peru­sope­tus B‑luokan ajoko­rt­tia varten (kul­jet­ta­jan­tutk­in­toon pääsemiseen edel­lytet­ty min­imiope­tus)

 

B‑Kurssit sisältävät valmiiksi kaiken pakollisen perusopetuksen B‑luokan ajokorttia varten! Ei yllätyskuluja!

Kursseja alkaa jatkuvasti, ilmoittaudu sen viikon kurssille, jolla haluat teoriaosuuden aloittaa.

Lisäpalveluhinnasto (B‑Kurssilaisille):

 • Lisäa­jo­tun­tien hin­ta on 67 € / ajo­tun­ti

B‑kurssit on mah­dol­lista suorit­taa vai­h­toe­htois­es­ti automaat­ti­vai­hteisel­la autol­la samaan hin­taan (Meilah­den toimip­is­teessä)!

Lasku­tus tapah­tuu opetuk­sen eten­e­misen mukaan.
Kat­so myös uusi Autok­oulu­tili ja osamak­sumah­dol­lisu­us, voit itse vali­ta kuukausierän suu­ru­u­den (kuukausierät alka­en 40–50 €).

Kurssin opetusmaksuun eivät sisälly:

 • Ajoko­rt­tilu­pa­hake­mus 35 € (mak­su Ajo­var­ma Oy:lle)
 • Kul­jet­ta­jan­tutk­in­tomak­sut yhteen­sä 125 € (mak­su Ajo­var­ma Oy:lle (teo­ri­akoe 35e ja ajokoe 90e))
 • Val­oku­vat 2 pas­siku­vaa (ajolu­pa­hake­muk­sen liit­teek­si)
 • Muut kulut * (Esim. Lisäope­tus — yksit­täiset lisäa­jo­tun­nit tai auton käyt­tö yhtä use­am­mas­sa kul­jet­ta­jan­tutkin­nos­sa.)

*Ei arvioitavis­sa etukä­teen.

Varaamme oikeu­den hin­nas­ton muu­tok­si­in.

HUOM.

Kurssien paket­ti­hin­nat (kaik­ki vai­h­toe­hdot!) sisältävät kaiken tarvit­ta­van, kuten teo­riao­su­us kokon­aisu­udessaan (Tur­val­lisu­usk­oulu­tus) ja Riskik­oulu­tus (sisältäen myös liukkaan- sekä pimeä­na­jon).
Kurssi­hin­tamme EIVÄT SISÄLLÄ mitään
 yllä­tysku­lu­ja.

Jos sin­ul­la ei ole mitään aiem­paa koke­mus­ta moot­to­ri­a­joneu­voil­la ajamis­es­ta, niin suosit­telemme val­it­se­maan Basic tai Pro- vai­h­toe­hdon, jois­sa suurin osa ajo­tun­neista aje­taan oikeal­la autol­la.

Henkilökuntamme auttaa ja neuvoo sinua jatkuvasti kurssin edetessä, jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää mieleen autokouluun liittyen, niin olethan yhteydessä asiakaspalveluumme!