B‑Kurssit (Automaatilla)

Haluat­ko saa­da ajo­kor­tin mah­dol­li­sim­man edul­li­ses­ti ja nopeas­ti?
Auto­maat­ti­vaih­teis­tol­la varus­tet­tu­jen hen­ki­lö­au­to­jen suo­sio on lisään­ty­nyt parin vii­mei­sen vuo­den aika­na hur­jaa vauh­tia!

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le

Suorita ajokortti automaattivaihteisella autolla! 

Suo­ri­ta B‑Kurssi auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la, Mei­lah­den toi­mi­pis­tees­sä.
Auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la on alkuun huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi läh­teä lii­ken­tee­seen aja­mis­ta har­joit­te­le­maan, ver­rat­tu­na sii­hen, että tar­vit­si­si alkuun lii­kaa kes­kit­tyä pel­käs­tään vaih­tei­den­vaih­ta­mi­seen (ja auton liik­keel­le saa­mi­seen).

Kun oppi­las pys­tyy heti alus­ta kes­kit­ty­mään täy­sil­lä itse aja­mi­seen sekä lii­ken­tee­seen, pää­see hän toden­nä­köi­sem­min myös ajo­ko­kees­ta läpi heti ensim­mäi­sel­lä yrit­tä­mäl­lä, sääs­täen näin rahaa.

B‑Kurssit

Uusi B‑kurssi koos­tuu kol­mes­ta osios­ta: Teo­ria­tun­nit 4h (Tur­val­li­suus­kou­lu­tus), ajo­tun­nit sekä Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus.
Osan ajo­tun­neis­ta voi halu­tes­saan kor­va­ta ajo­si­mu­laat­to­ril­la (simu­laat­to­rit sijait­se­vat Mei­lah­den toi­mi­pis­tees­sä).
Teo­ria­tun­nit suo­ri­tat hel­pos­ti etä­nä verk­ko­tun­tei­na.

Kurs­si aloi­te­taan nel­jän tun­nin teo­riao­suu­del­la. Nämä nel­jä teo­ria­tun­tia voit suo­rit­taa etä­nä verk­ko­tun­tei­na, mil­loin vain maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 14–21 väli­se­nä aika­na.
(Tur­val­li­suus­kou­lu­tus on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa myös pää­kou­lul­la Mei­lah­des­sa lau­an­tai­sin klo 14:00–17:00 (jos teo­riao­suu­den haluat suo­rit­taa kou­lul­la pai­kan pääl­lä, lisä­ku­lua kurs­si­hin­taan tulee 250 euroa. Jos haluat tul­la kou­lul­le tun­nit suo­rit­ta­maan, niin lai­ta meil­le täs­tä tie­to asia­kas­pal­ve­luun säh­kö­pos­tit­se.)

B‑Kursseja alkaa jat­ku­vas­ti, voit ilmoit­tau­tua sen vii­kon B‑Kurssille, jol­la teo­ria­tun­tien suo­rit­ta­mi­sen haluat aloit­taa. Ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen saat vah­vis­tus­vies­tin säh­kö­pos­tit­se, vies­tis­tä löy­dät tun­nuk­set kurs­si­si­vul­le­si sekä ohjeet kurs­sin aloit­ta­mis­ta var­ten.

B‑KURSSIMME sisältävät KAIKEN pakollisen perusopetuksen B‑luokan ajokorttia varten!

Suorita B‑kurssi Basic tai B‑kurssi Pro automaatilla ja saat kurssin alkuun 5 lisämaksutonta simulaattorituntia! (Etu voimassa on toistaiseksi eli paikka kurssilta kannattaa varata heti!)

B‑kurssi | Simulaattori

 • Teo­ria­tun­nit 4h (Tur­val­li­suus­kou­lu­tus EAS)
 • Ajo­tun­nit 5h + ajo­si­mu­laat­to­ri­tun­nit 5h
 • Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus 8h (4h teo­ri­aa, 0,5 ajo­tun­tia sekä 3,5 simu­laat­to­ria­jo­tun­tia)
 • Tar­vit­ta­va perus­o­pe­tus B‑luokan ajo­kort­tia var­ten (kul­jet­ta­jan­tut­kin­toon pää­se­mi­seen edel­ly­tet­ty mini­mio­pe­tus)
 • Auton käyt­tö kul­jet­ta­jan­tut­kin­nos­sa (á 1 ker­ta)

Kokonaishinta 787 €

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le!

B‑kurssi | Mini

 • Teo­ria­tun­nit 4h (Tur­val­li­suus­kou­lu­tus EAS)
 • Ajo­tun­nit 7h + ajo­si­mu­laat­to­ri­tun­nit 3h
 • Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus 8h (4h teo­ri­aa, 1 ajo­tun­ti sekä 3 simu­laat­to­ria­jo­tun­tia)
 • Tar­vit­ta­va perus­o­pe­tus B‑luokan ajo­kort­tia var­ten (kul­jet­ta­jan­tut­kin­toon pää­se­mi­seen edel­ly­tet­ty mini­mio­pe­tus)
 • Auton käyt­tö kul­jet­ta­jan­tut­kin­nos­sa (á 1 ker­ta)

Kokonaishinta 929 €

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le!

B‑kurssi | Basic

 • Teo­ria­tun­nit 4h (Tur­val­li­suus­kou­lu­tus EAS)
 • Ajo­tun­nit 10h
 • Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus 8h (4h teo­ri­aa, 1 ajo­tun­ti (taa­ja­ma-ajo) sekä 3 simu­laat­to­ria­jo­tun­tia (sisäl­tää maan­tie­a­jon, pimeän­ajon sekä liuk­kaal­la-ajon ajo­har­joi­tuk­sen))
 • Tar­vit­ta­va perus­o­pe­tus B‑luokan ajo­kort­tia var­ten (kul­jet­ta­jan­tut­kin­toon pää­se­mi­seen edel­ly­tet­ty mini­mio­pe­tus)
 • Auton käyt­tö kul­jet­ta­jan­tut­kin­nos­sa (á 1 ker­ta)

Kokonaishinta 1 049 €

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le!

B‑kurssi | Pro

 • Teo­ria­tun­nit 4h (Tur­val­li­suus­kou­lu­tus EAS)
 • Ajo­tun­nit 10h
 • Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus 8h (4h teo­ri­aa, 3 ajo­tun­tia autol­la (liuk­kaal­la-ajo suo­ri­te­taan autol­la, Vihdin/Vantaan ajo­har­joit­te­lu­ra­dal­la) sekä 1 simu­laat­to­ria­jo­tun­ti (pimeän­ajo).
 • Tar­vit­ta­va perus­o­pe­tus B‑luokan ajo­kort­tia var­ten (kul­jet­ta­jan­tut­kin­toon pää­se­mi­seen edel­ly­tet­ty mini­mio­pe­tus)
 • Auton käyt­tö kul­jet­ta­jan­tut­kin­nos­sa (á 1 ker­ta)

Kokonaishinta 1 213 €

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le!

Lisäpalveluhinnasto (B‑Kurssilaisille):

 • Teo­ria­tun­tien suo­ri­tus kou­lul­la lau­an­tai­na 250e
 • Lisä­ajo­tun­tien hin­ta on 67 € / ajo­tun­ti
 • Lisä­vaih­toeh­to­na liuk­kaal­la-ajon suo­ri­tus autol­la (ei simu­laat­to­ris­sa), Vih­din liuk­kaan ajon ajo­ra­dal­la 149 €

Kun ilmoit­tau­dut kurs­sil­le, muis­ta ilmoit­tau­tues­sa kir­joit­taa ”Lisä­tie­dot” ‑koh­taan tie­to sii­tä, että haluat kurs­sin ”Auto­maa­til­la” suo­rit­taa. Saat myös lunas­tet­tua itsel­le­si 5 lisä­mak­su­ton­ta simu­laat­to­ri­tun­tia kurs­sin alkuun (ohjeet edun lunas­ta­mis­ta var­ten vah­vis­tus­vies­tis­sä)!

Las­ku­tus tapah­tuu ope­tuk­sen ete­ne­mi­sen mukaan.
Kat­so myös uusi Auto­kou­lu­ti­li ja osa­mak­su­mah­dol­li­suus, voit itse vali­ta kuu­kausie­rän suu­ruu­den (kuu­kausie­rät alkaen 40–50 €).

Kurssin opetusmaksuun eivät sisälly:

 • Ajo­kort­ti­lu­pa­ha­ke­mus 35 € (mak­su Ajo­var­ma Oy:lle)
 • Kul­jet­ta­jan­tut­kin­to­mak­sut yhteen­sä 125 € (mak­su Ajo­var­ma Oy:lle (teo­ria­koe 35e ja ajo­koe 90e))
 • Valo­ku­vat 2 pas­si­ku­vaa (ajo­lu­pa­ha­ke­muk­sen liit­teek­si)
 • Muut kulut * (Esim. Lisä­ope­tus — yksit­täi­set lisä­ajo­tun­nit tai auton käyt­tö yhtä useam­mas­sa kul­jet­ta­jan­tut­kin­nos­sa.)

*Ei arvioi­ta­vis­sa etu­kä­teen.

Varaam­me oikeu­den hin­nas­ton muu­tok­siin.

HUOM.

Kurs­sien paket­ti­hin­nat (kaik­ki vaih­toeh­dot!) sisäl­tä­vät kai­ken tar­vit­ta­van, kuten teo­riao­suus koko­nai­suu­des­saan (Tur­val­li­suus­kou­lu­tus), Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus (sisäl­täen myös liuk­kaan- sekä pimeän­ajon). Kurs­si­hin­tam­me EIVÄT SISÄL­LÄ mitään yllä­tys­ku­lu­ja.

Kun suo­ri­tat B‑kurssin (Hen­ki­lö­au­to­kurs­sin) auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la, tulee ajo­kort­tii­si lisä­mer­kin­tä, että saat jat­kos­sa ajaa ainoas­taan auto­maat­ti­vaih­tei­sia auto­ja. Tämä lisäeh­to on kui­ten­kin help­po saa­da pois – suo­rit­ta­mal­la myö­hem­min uusi ajo­koe manu­aa­li­vaih­tei­sel­la autol­la, ilman pakol­lis­ta lisä­ope­tus­ta.

Suo­ri­ta siis B‑kurssi auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la, mini­mio­pe­tus­mää­räl­lä – har­joit­te­le aja­mis­ta rau­has­sa ja tule halu­tes­sa­si myö­hem­min mei­dän kans­sa uusi ajo­koe manu­aa­li­vaih­tei­sel­la autol­la suo­rit­ta­maan!

Henkilökuntamme auttaa ja neuvoo sinua jatkuvasti kurssin edetessä, jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää mieleen autokouluun liittyen, niin olethan yhteydessä asiakaspalveluumme!