B‑Kurssit (Automaatilla)

Halu­atko saa­da ajoko­rtin mah­dol­lisim­man edullis­es­ti ja nopeasti?
Automaat­ti­vai­hteis­tol­la varustet­tu­jen henkilöau­to­jen suo­sio on lisään­tynyt parin viimeisen vuo­den aikana hur­jaa vauh­tia!

Ilmoit­taudu kurssille

Suorita ajokortti automaattivaihteisella autolla! 

Suori­ta B‑Kurssi automaat­ti­vai­hteisel­la autol­la, Meilah­den toimip­is­teessä.
Automaat­ti­vai­hteisel­la autol­la on alku­un huo­mat­tavasti helpom­pi lähteä liiken­teeseen ajamista har­joit­tele­maan.

B‑Kurssit

B‑kurssi koos­t­uu kolmes­ta osios­ta: Teo­riatun­nit 4h (Tur­val­lisu­usk­oulu­tus), ajo­tun­nit sekä Riskien­tun­nistamisk­oulu­tus.
Osan ajo­tun­neista voi halutes­saan kor­va­ta ajosim­u­laat­to­ril­la (sim­u­laat­torit sijait­se­vat Meilah­den toimip­is­teessä).
Teo­riatun­nit suorite­taan hel­posti etänä, verkko­tun­teina.

Kurssi alkaa teo­riao­su­u­den suorit­tamisel­la. Verkko­tun­te­ja voit suorit­taa mil­loin vain valvomon auki­oloaikoina (Ma-Ke klo 14–22, To klo 8–22, Pe-La klo 8–16).

B‑Kursseja alkaa jatku­vasti, voit ilmoit­tau­tua sen viikon B‑Kurssille, jol­la verkko­tun­tien suorit­tamisen halu­at aloit­taa. Ilmoit­tau­tu­misen jäl­keen saat vahvis­tusvi­estin sähkö­pos­titse, viestistä löy­dät tun­nuk­set kurssi­sivulle­si sekä tarkat ohjeet kurssin aloit­tamista varten.

ILMOITTAUDU NYT JA LUNASTA 3 MAKSUTONTA LISÄTUNTIA SIMULAATTORISSA!

Lisä­tun­nit voit lunas­taa kaikki­in B‑kursseihimme (pois lukien sim­u­laat­torikurssi).

B‑kurssi | Simulaattori 787€

 

 • Teo­riatun­nit 4h (Tur­val­lisu­usk­oulu­tus EAS)
 • Ajo­tun­nit 5h + ajosim­u­laat­toritun­nit 5h
 • Riskien­tun­nistamisk­oulu­tus 8h (sis. 4h teo­ri­aa, 0,5 ajo­tun­tia sekä 3,5 sim­u­laat­to­ri­a­jo­tun­tia)
 • Auton käyt­tö kul­jet­ta­jan­tutkin­nos­sa (á 1 ker­ta)
 • Tarvit­ta­va peru­sope­tus B‑luokan ajoko­rt­tia varten (kul­jet­ta­jan­tutk­in­toon pääsemiseen edel­lytet­ty min­imiope­tus)

 

B‑kurssi | Mini 929€

 

 • Teo­riatun­nit 4h (Tur­val­lisu­usk­oulu­tus EAS)
 • Ajo­tun­nit 7h + ajosim­u­laat­toritun­nit 3h
 • Riskien­tun­nistamisk­oulu­tus 8h (sis. 4h teo­ri­aa, 1 ajo­tun­ti sekä 3 sim­u­laat­to­ri­a­jo­tun­tia)
 • Auton käyt­tö kul­jet­ta­jan­tutkin­nos­sa (á 1 ker­ta)
 • Tarvit­ta­va peru­sope­tus B‑luokan ajoko­rt­tia varten (kul­jet­ta­jan­tutk­in­toon pääsemiseen edel­lytet­ty min­imiope­tus)

 

B‑kurssi | Basic 1049€

 

 • Teo­riatun­nit 4h (Tur­val­lisu­usk­oulu­tus EAS)
 • Ajo­tun­nit 10h
 • Riskien­tun­nistamisk­oulu­tus 8h (sis. 4h teo­ri­aa, 1 ajo­tun­ti (taa­ja­ma-ajo) sekä 3 sim­u­laat­to­ri­a­jo­tun­tia (sisältää maantiea­jon, pimeä­na­jon sekä liukkaal­la-ajon ajo­har­joituk­sen))
 • Auton käyt­tö kul­jet­ta­jan­tutkin­nos­sa (á 1 ker­ta)
 • Tarvit­ta­va peru­sope­tus B‑luokan ajoko­rt­tia varten (kul­jet­ta­jan­tutk­in­toon pääsemiseen edel­lytet­ty min­imiope­tus)

 

B‑kurssi | Pro 1213€

 

 • Teo­riatun­nit 4h (Tur­val­lisu­usk­oulu­tus EAS)
 • Ajo­tun­nit 10h
 • Riskien­tun­nistamisk­oulu­tus 8h (sis. 4h teo­ri­aa, 3 ajo­tun­tia autol­la (liukkaal­la-ajo suorite­taan autol­la, Vihdin/Vantaan ajo­har­joit­telu­radal­la) sekä 1 sim­u­laat­to­ri­a­jo­tun­ti (pimeä­na­jo).
 • Auton käyt­tö kul­jet­ta­jan­tutkin­nos­sa (á 1 ker­ta)
 • Tarvit­ta­va peru­sope­tus B‑luokan ajoko­rt­tia varten (kul­jet­ta­jan­tutk­in­toon pääsemiseen edel­lytet­ty min­imiope­tus)

 

Lisäpalveluhinnasto (B‑Kurssilaisille):

 • Lisäa­jo­tun­tien hin­ta on 67 € / ajo­tun­ti

Kun ilmoit­taudut kurssille, muista ilmoit­tautues­sa kir­joit­taa ”Lisätiedot” ‑kohtaan tieto siitä, että halu­at kurssin ”Automaatil­la” suorit­taa. Saat myös lunastet­tua itselle­si 3 lisä­mak­su­ton­ta sim­u­laat­toritun­tia kurssin alku­un (ohjeet edun lunas­tamista varten vahvis­tusvi­estis­sä)!

Lasku­tus tapah­tuu opetuk­sen eten­e­misen mukaan.
Kat­so myös uusi Autok­oulu­tili ja osamak­sumah­dol­lisu­us, voit itse vali­ta kuukausierän suu­ru­u­den (kuukausierät alka­en 40–50 €).

Kurssin opetusmaksuun eivät sisälly:

 • Ajoko­rt­tilu­pa­hake­mus 35 € (mak­su Ajo­var­ma Oy:lle)
 • Kul­jet­ta­jan­tutk­in­tomak­sut yhteen­sä 125 € (mak­su Ajo­var­ma Oy:lle (teo­ri­akoe 35e ja ajokoe 90e))
 • Val­oku­vat 2 pas­siku­vaa (ajolu­pa­hake­muk­sen liit­teek­si)
 • Muut kulut * (Esim. Lisäope­tus — yksit­täiset lisäa­jo­tun­nit tai auton käyt­tö yhtä use­am­mas­sa kul­jet­ta­jan­tutkin­nos­sa.)

*Ei arvioitavis­sa etukä­teen.

Varaamme oikeu­den hin­nas­ton muu­tok­si­in.

HUOM.

Kurssien paket­ti­hin­nat (kaik­ki vai­h­toe­hdot!) sisältävät kaiken tarvit­ta­van, kuten teo­riao­su­us kokon­aisu­udessaan (Tur­val­lisu­usk­oulu­tus), Riskien­tun­nistamisk­oulu­tus (sisältäen myös liukkaan- sekä pimeä­na­jon). Kurssi­hin­tamme EIVÄT SISÄLLÄ mitään yllä­tysku­lu­ja.

Kun suori­tat B‑kurssin (Henkilöau­tokurssin) automaat­ti­vai­hteisel­la autol­la, tulee ajoko­rt­ti­isi lisämerk­in­tä, että saat jatkos­sa ajaa ain­oas­taan automaat­ti­vai­hteisia auto­ja. Tämä lisäe­hto on kuitenkin help­po saa­da pois – suorit­ta­mal­la myöhem­min uusi ajokoe man­u­aali­vai­hteisel­la autol­la, ilman pakol­lista lisäope­tus­ta.

Suori­ta siis B‑kurssi automaat­ti­vai­hteisel­la autol­la, min­imiope­tus­määräl­lä – har­joit­tele ajamista rauhas­sa ja tule halutes­sasi myöhem­min mei­dän kanssa uusi ajokoe man­u­aali­vai­hteisel­la autol­la suorit­ta­maan!

Henkilökuntamme auttaa ja neuvoo sinua jatkuvasti kurssin edetessä, jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää mieleen autokouluun liittyen, niin olethan yhteydessä asiakaspalveluumme!