Haluatko ajokortin edullisesti, nopeasti ja ilman turhaa säätämistä?

Z

Edulliset ja selkeät hinnat!

Loistavat sijainnit!

Uudet ja turvalliset autot

Ammattitaitoiset opettajat

Halu­amme tar­jo­ta oppi­laillemme mah­dol­lisu­u­den, suorit­taa ajoko­rt­ti edullis­es­ti ja tehokkaasti, mut­ta tur­val­lis­es­ti. Opetuk­sen tavoit­teena on antaa oppi­laalle perus­valmi­udet kul­jet­taa ajoneu­voa tur­val­lis­es­ti liiken­teessä.

 

Opetuk­ses­sa koroste­taan vas­tu­u­ta muiden tienkäyt­täjien tur­val­lisu­ud­es­ta ja ympäristön huomioon ottamis­es­ta. Kul­jet­ta­jaope­tus toteutetaan aina Liiken­teen tur­val­lisu­usvi­ras­ton vahvis­ta­man ope­tus­su­un­nitel­man mukaan.

Oppimateriaali

Lisäk­si tar­joamme oppi­ma­te­ri­aalin, jot­ta voit teo­riaopetuk­sen lisäk­si opiskel­la kotona rauhas­sa. Saat kurssi­sivuillemme omat tun­nuk­set ja voit sivuil­la seu­ra­ta omaa edis­tymistäsi, tehdä lisähar­joit­te­lute­htäviä sekä har­joitel­la teo­ri­akoet­ta, niin mon­ta ker­taa kuin halu­at.

Ajoko­rtin ikära­ja on 18 vuot­ta, mut­ta autok­oulun voit aloit­taa jo 17-vuo­ti­aana.
B‑kurssi on mah­dol­lista suorit­taa vai­h­toe­htois­es­ti automaat­ti­vai­hteisel­la autol­la samaan hin­taan.

Toimipisteet

Toimip­is­teitä ajo­tun­neille meil­lä on use­ampia Uuden­maan alueel­la (Helsin­ki, Espoo, Van­taa ja Jär­ven­pää), Toimip­is­teet ‑kohdas­ta löy­dät kaik­ki vai­h­toe­hdot. Teo­riatun­nit suorite­taan etänä, oma­l­la kurssi­sivul­la ja ajo­tun­te­ja varten val­it­set vain mieluisim­man toimip­is­teen. Help­poa! Ajo­tun­te­ja jär­jestetään samaan hin­taan niin päivisin, iltaisin kuin viikon­lop­puisinkin.

Henkilökuntamme auttaa ja neuvoo sinua jatkuvasti kurssin edetessä, jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää mieleen autokouluun liittyen, niin olethan yhteydessä asiakaspalveluumme!