Haluatko ajokortin edullisesti, nopeasti ja ilman turhaa säätämistä?

Z

Edulliset ja selkeät hinnat!

Loistavat sijainnit!

Uudet ja turvalliset autot

Ammattitaitoiset opettajat

Haluam­me tar­jo­ta oppi­lail­lem­me mah­dol­li­suu­den, suo­rit­taa ajo­kort­ti edul­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti, mut­ta tur­val­li­ses­ti. Ope­tuk­sen tavoit­tee­na on antaa oppi­laal­le perus­val­miu­det kul­jet­taa ajo­neu­voa tur­val­li­ses­ti lii­ken­tees­sä.

 

Ope­tuk­ses­sa koros­te­taan vas­tuu­ta mui­den tien­käyt­tä­jien tur­val­li­suu­des­ta ja ympä­ris­tön huo­mioon otta­mi­ses­ta. Kul­jet­ta­jao­pe­tus toteu­te­taan aina Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­ton vah­vis­ta­man ope­tus­suun­ni­tel­man mukaan.

Oppimateriaali

Lisäk­si tar­joam­me oppi­ma­te­ri­aa­lin, jot­ta voit teo­riao­pe­tuk­sen lisäk­si opis­kel­la koto­na rau­has­sa. Saat kurs­si­si­vuil­lem­me omat tun­nuk­set ja voit sivuil­la seu­ra­ta omaa edis­ty­mis­tä­si, teh­dä lisä­har­joit­te­lu­teh­tä­viä sekä har­joi­tel­la teo­ria­koet­ta, niin mon­ta ker­taa kuin haluat.

Ajo­kor­tin ikä­ra­ja on 18 vuot­ta, mut­ta auto­kou­lun voit aloit­taa jo 17-vuo­ti­aa­na.
B‑kurssi on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa vaih­toeh­toi­ses­ti auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la samaan hin­taan.

Toimipisteet

Toi­mi­pis­tei­tä ajo­tun­neil­le meil­lä on useam­pia Uuden­maan alu­eel­la (Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa ja Jär­ven­pää), Toi­mi­pis­teet ‑koh­das­ta löy­dät kaik­ki vaih­toeh­dot. Teo­ria­tun­nit suo­ri­te­taan etä­nä, omal­la kurs­si­si­vul­la ja ajo­tun­te­ja var­ten valit­set vain mie­lui­sim­man toi­mi­pis­teen. Help­poa! Ajo­tun­te­ja jär­jes­te­tään samaan hin­taan niin päi­vi­sin, iltai­sin kuin vii­kon­lop­pui­sin­kin.

Henkilökuntamme auttaa ja neuvoo sinua jatkuvasti kurssin edetessä, jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää mieleen autokouluun liittyen, niin olethan yhteydessä asiakaspalveluumme!